Projekt Tarceva
Někdejší projekt Tarceva vznikl v lednu 2008 jako klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených Tarcevou. V únoru 2009 bylo použití Tarcevy spolu s parametrickým sběrem dat rozšířeno na další onkologickou diagnózu – karcinom pankreatu. V červenci 2011 byl ukončen sběr dat do té části registru, v níž byla monitorována léčba NSCLC. Údaje o léčbě pacientů s NSCLC, kteří jsou léčeni Tarcevou, jsou nyní zadávány do registru Tulung. V rámci projektu Pancreas (bývalá Tarceva) v současné době pokračuje sběr dat do registru monitorujícího léčbu karcinomu pankreatu. Cílem projektu je sledování bezpečnosti a efektivity léčby erlotinibem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik pacientů s karcinomem pankreatu a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V červenci 2011 byl ukončen sběr dat do registru monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Údaje o léčbě pacientů s NSCLC, kteří jsou léčeni Tarcevou, jsou nyní zadávány do registru Tulung.

Karcinom pankreatu

Česká republika patří mezi země s alarmujícím výskytem karcinomů slinivky břišní, který navíc stále roste (Obr. 1) [1]. Podle posledních statistik [2] patří České republice v incidenci karcinomů slinivky břišní smutné první místo před Slovenskem (Obr. 2). V úmrtnosti na tuto chorobu se pak řadí na druhé místo za Maďarsko (Obr. 3). Jedná se o zhoubný nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiích onemocnění. Navzdory veškerému medicínskému úsilí je 5leté přežití pacientů s karcinomem slinivky břišní pouze 5 %.

Obrázek 1: Incidence a mortalita ZN slinivky břišní v ČR (obě pohlaví), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: NOR [1].

Obrázek 2: Incidence zhoubných nádorů slinivky břišní v mezinárodním srovnání.
ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard.
Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2012 [2].

Obrázek 3: Mortalita zhoubných nádorů slinivky břišní v mezinárodním srovnání.
ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard.
Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2012 [2].

Velkým příslibem v léčbě nádorových onemocnění je tzv. biologická léčba, která využívá pro boj s rakovinnými buňkami vlastností imunitního systému. Biologickou protinádorovou terapií je i Tarceva, která cíleně útočí na rakovinné buňky, zastavuje jejich dělení a tedy i další růst nádoru. Principem mechanismu účinku Tarcevy je inhibice receptoru HER1/EGFR, receptoru pro epidermální růstový faktor. Ten se za normálních podmínek svojí regulovanou tyrozinkinázovou aktivitou podílí na standardním buněčném dělení, ovšem v případě mutace genu pro epidermální růstový faktor dochází k jeho nekontrolované aktivitě a neoplastické transformaci buňky.

Přínos projektu Tarceva bude v budoucnu kromě sledování léčebných výsledků pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu i v možnosti prospektivního plánování nákladů protinádorové terapie, neboť bude představovat klinický soubor léčených pacientů s diagnostickými údaji a kvalitním sledováním. Cíle projektu Tarceva jsou následující:

Primární cíle:

  • Sledování celkového počtu pacientů léčených Tarcevou v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti léčby Tarcevou
  • Hodnocení efektivity léčby Tarcevou

Sekundární cíle:

  • Analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientů léčených Tarcevou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR

Parametrická struktura registru obsahuje jak klinické údaje týkající se diagnostiky a rozsahu onemocnění tak údaje o léčbě pacienta. Ty jsou dále rozděleny na údaje o předcházející léčbě a údaje týkající se léčby Tarcevou, případně jejích nežádoucích účinků.

Reference

  1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR) [9. 9. 2014]. Dostupný z WWW: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.
  2. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F.: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [online]. International Agency for Research on Cancer, Lyon (France) 2013. Dostupný z WWW: http://globocan.iarc.fr.
Vyhledávání